व्यवस्थापन संघ

श्री. अशोक साठे-मुख्य संपादक आणि संचालक
श्री. भारत जोशी – संचालक
श्री. विनीत साठे-संपादक -पुस्तके
श्री. दीपक देवधर -संपादक –मासिक